Regulamin sklepu (obowiązuje od 25.12.2014r.)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fiskalizuj.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Daas System Arkadiusz Skupiński zarejestrowaną w CEIDG na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydent Miasta Częstochowy pod numerem 64686, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 266 w Częstochowie 42-209, NIP 573-103-40-22, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach serwisu internetowego daas.com.pl/sklep, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@daas.com.pl .

3. Administrator i Użytkownik mogą za pośrednictwem Serwisu zawierać umowy sprzedaży produktów wystawionych przez Administratora na sprzedaż w ramach Serwisu. Warunki sprzedaży opisane są niniejszym Regulaminem. Opublikowane w Serwisie ceny i opisy produktów zamówionych przez Użytkownika stanowią każdorazowo, wraz z Regulaminem, integralną część zawartej umowy. Ceny zawarte na kartach towarów są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez kupującego (użytkownika).

4. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Fiskalizuj.pl - Daas System zawierają 2% rabatu.Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności kartą, w systemach płatności PayPal, Transferuj.pl, PayU oraz przy płatności gotówką lub kartą płatniczą w Paczkomatach i oddziałach InPost.

5. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:

a. płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki

b. płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia)

c. płatność On-Line – poprzez terminal internetowy PayPal.pl

d. płatność za pośrednictwem kredytu ratalnego Santander Bank (stacjonarnie)

e. płatność przy odbiorze towaru w siedzibie firmy (gotówką lub kartą płatniczą)

6. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.

8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

10. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet.

11. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

12. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi, towary niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak w przypadku braku takiej możliwości maksymalny czas reklamacji to okres do 14 dni roboczych. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1.

13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

15. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres biuro@daas.com.pl,

b. w formie pisemnej, na adres Daas System Arkadiusz Skupiński ul. Warszawska 266, 42-209 Częstochowa

16. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

17. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

18. Uprawnienie przewidziane w punkcie poprzednim, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Użytkownikowi w niżej wymienionych przypadkach:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

19. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla (do) zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

20. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

21. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

22. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

24. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:
Daas System Arkadiusz Skupiński ul. Warszawska 266, 42-209 Częstochowa

25. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: biuro@daas.com.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

26. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zawartymi wcześniej umowami sprzedaży produktów.

27. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

b. zmiany danych Administratora,

c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

28. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

29. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

30. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

31. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

32. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.