1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego fiskalizuj.pl

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Daas System Arkadiusz Skupiński, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 266 w Częstochowie 42-209, NIP 573-103-40-22, zwana dalej „Administratorem”. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@daas.com.pl .

3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

a. imię i nazwisko

b. adres poczty elektronicznej e-mail

c. adres korespondencyjny

d. numer telefonu

e. numer NIP

f.  datę urodzenia

4. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

6. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

7. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

8. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

9. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.